20-logo-geheel-Verhoeve

Uw droom is onze creatie

Verhoeve Groen is een bedrijf met activiteiten op het gebied van terreininrichting en groenvoorzieningen. Ook wordt kennis en advies geleverd. Verhoeve Groen heeft 40 medewerkers in dienst.

Verhoeve Groen heeft gekozen voor een regionale aanpak en een platte organisatiestructuur met korte lijnen naar de opdrachtgevers en is werkzaam vanuit een drietal vestigingen in Noord-, Oost- en West-Nederland. Daarnaast is Verhoeve Groen ook werkzaam in België.

Verhoeve Groen is actief op het gebied van vormgeving, aanleg en onderhoud van terreininrichtingen, groenvoorzieningen, natuurlijk zwemwater, speelvoorzieningen en dak- en gevelbegroeiing. Het werkgebied is in hoofdzaak Nederland en België.

Het circa 150 jaar oude bedrijf heeft zijn wortels in de wegenbouw. Door in te spelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen is een modern ingericht bedrijf ontstaan met gespecialiseerde activiteiten. Vanuit regionale vestigingen is er nauw contact met opdrachtgevers en projectpartners.

MISSIE
Verhoeve Groen wil voor haar aandeelhouders, werknemers, opdrachtgevers en leveranciers een betrouwbare integere, maatschappelijk betrokken proactieve partner zijn op het gebied van aanleg en onderhouden van dak- en gevelbeplanting, natuurlijke zwemvijvers en biodiversiteit. Verhoeve Groen wil in haar marktgebieden onderscheidend zijn in de wijze waarop zij het probleem of de vraag van een opdrachtgever oplost. Bij het bedienen van de opdrachtgever staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en het nakomen van afspraken centraal. Het is de uitdaging van de gemotiveerde en hoogopgeleide medewerkers om de vraag van de opdrachtgever op de voor hem meest geëigende manier op te lossen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de specialistische capaciteit en kennis uit de eigen organisatie en wordt nauw samengewerkt met projectpartners in het bedrijfsleven, bij woningbouwcorporaties en/of de overheid. Zij wil daarbij landelijke dekking nastreven en incidenteel projecten in het buitenland uitvoeren.

VISIE
Verhoeve Groen wil binnen drie jaar zowel in binnen- en buitenland op maatschappelijk verantwoorde en winstgevende wijze activiteiten ontplooien in de groenvoorziening branche. Daarnaast is het streven om 5% rendement te realiseren in de huidige marktsegmenten, waarbij expansie gerealiseerd moet worden door het uitdragen van onze duurzame, maar ook innovatieve oplossingen en door bestaande en nieuwe klantenrelaties zorgvuldig te beheren. Hierbij zijn gemotiveerde, geïnspireerde en betrokken werknemers een toegevoegde waarde aan ons product.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN STATEMENT (MVO)

Naast onze doelstelling om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, hebben wij aandacht voor sociale vraagstukken, milieuvraagstukken en maatschappelijke vraagstukken.

Wij streven bewust naar het realiseren van bedrijfseconomische meerwaarde voor onze organisatie door aandacht te besteden aan sociale-, milieu- en maatschappelijke vraagstukken.

Wij hebben onze maatschappelijke verantwoordelijkheden bepaald door in kaart te brengen op welke onderwerpen de duurzaamheidimpact van onze organisatie ligt (met welke onderwerpen wij het grootste duurzaamheideffect bereiken) en handelen daar ook naar.

Wij hebben een aantal duidelijke MVO prioriteiten gesteld voor onze organisatie en hebben daar ook concrete doelstellingen op geformuleerd. Duurzaamheidoverwegingen zijn een vast onderdeel van de besluitvormingsprocessen en de planning van activiteiten binnen onze organisatie. Relevante onderwerpen worden behandeld in reguliere overlegvormen waaronder Managementteamoverleg. Wij hebben duurzaamheidcriteria (milieu en sociale criteria) opgesteld voor het inkopen van producten/diensten en maken zodoende gebruik van onze invloedssfeer om ook anderen te stimuleren duurzaam te ondernemen.

Onze duurzaamheidscriteria:

 1. Verhoeve Groen koopt bij verschillende leveranciers / kwekererijen levend materiaal in, bij gelijkwaardige aanbiedingen kiezen we voor een Groenkeur gecertificeerde kwekerij
 2. Voor het selecteren van bouwmaterialen kijken we naar duurzaamheid, we gebruiken bijvoorbeeld alleen FSC hout, en bij straatmeubilair /speeltoestellen e.d. kijken we of we dit kunnen inkopen als gerecycled materiaal
 3. Ook zorgvuldige afvalscheiding en aanbieden van afvalstromen bij duurzame verwerkers helpt het milieu en uiteindelijk onze planeet. Daarom vinden we het ook belangrijk dat afvalinzamelaars /verwerkers zoveel als mogelijk afvalstromen /grondstoffen hergebruiken.
 4. Met behulp van de lijst leveranciers houden we bij welke leveranciers ‘duurzaamheidsambities’ hebben en duurzame producten leveren. Dit onderzoeken /beoordelen we jaarlijks.
 5. Voor de inkoop van machines en materialen gaan we waar mogelijk elektrische (hand)machines inzetten, vervangen we bedrijfswagens door schonere en zuiniger exemplaren. We kijken ook naar alternatieve (biobased) brandstoffen. Op deze manier beperken we CO2 uitstoot en dus klimaatverandering

Onze duurzaamheidsambitie:

Verhoeve Groen is al langer bezig met groene (sedum) daken en groene gevels als onderdeel van duurzaam ondernemen, specifiek het bevorderen van leefbaarheid in stedelijk gebied. Onze duurzaamheid doelstelling /ambitie is eind 2023 dat van de 20 belangrijkste leveranciers tenminste 25% door ons als duurzaam is beoordeeld.

Wij hebben in kaart gebracht wie onze belangrijkste stakeholders zijn, wat hun verwachtingen en belangen zijn en zorgen ervoor dat wij hier in ons handelen oog voor hebben. Onze stakeholders zijn: klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers, wegbeheerders, bevoegd gezag, omwonenden en beheerder en gebruikers van de openbare ruimte (bij werk in uitvoering op locatie), milieu en maatschappij. Wij werken voortdurend aan het betrekken van stakeholders bij het reilen en zeilen van ons bedrijf, inclusief op het gebied van MVO.

Als wij niet op een eerlijke, integere manier zaken kunnen doen, dan doen wij helemaal geen zaken. In dit kader wordt ook verwezen naar de integriteitcode zoals opgenomen in onze arbeidsvoorwaarden.

Wij investeren in concrete activiteiten op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen, zoals sponsoring van culturele evenementen, ontwikkeling van lokale gemeenschappen waar wij werkzaam zijn en stimulering van vrijwilligerswerk door medewerkers. Wij werken voortdurend aan het creëren van bewustwording en draagvlak onder management en medewerkers voor onze inspanningen op het gebied van MVO en proberen hen hier ook daadwerkelijk bij te betrekken.

Wij zijn tegen enige vorm van uitbuiting van medewerkers, ingeleend personeel en ingezette onderaannemers en zullen ons gedragen als een maatschappelijk verantwoord werkgever waarbij we een maatschappelijk verantwoord arbeidsvoorwaardenbeleid voeren. Onze MVO-inspanningen sluiten aan bij reeds bestaande systemen, procedures en structuren binnen onze organisatie en MVO vormt input voor ons KAM-systeem.

Wij monitoren in hoeverre wij onze MVO doelstellingen realiseren en verbeteren ieder jaar onze MVO-prestaties. Wij bieden een evenwichtig inzicht in onze MVO prestaties door deze op verzoek te communiceren richting onze stakeholders.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

contactinformatie

Klaas Jan Hofstra

Directeur

Complete plan van aanpak

De basis is ons Business Model Canvas waar wij voor ondernemers een totaal Plan van Aanpak opzetten. Geen papieren winkel maar concreet per onderdeel een opgezet plan waar ruimte is voor innovatie – conceptontwikkeling en een gezonde bedrijfsvoering waarin onderdelen als prijsconcurrentie, sturen op EBBITDA, marketing met een gezonde benchmark voor uw conncurrentie positie onderdeel uitmaken dit Plan van Aanpak. Met dit Plan van Aanpak kunt u naar de bank of financier die een totaal inzage heeft in het meerjaren ondernemersplan met de daarbij behorende scenario’s voor een gezonde realistische exploitatie.

Kosten voor dit Plan van Aanpak vanaf € 7.500.-

Referenties

 • Hof van Saksen
 • Landal Greenparks
 • PUUR Exloo
 • Julianahoeve
 • Aqua Best
 • Wunderland Kalkar DE
 • Beerze Bulten
 • Groepen.NL
 • Gemeenten Lelystad
 • Gemeente Zwolle
 • Midden Limburg
 • Provincie Drenthe
 • TCV Terschelling
 • Kontour Vastgoed
 • Eiland van Maurik
 • Camping Betuwe
 • Dagvoorzitter- Spreker – Pannellid – Commissariaat RVC

  Trendwatcher en adviseur Hans van Leeuwen staat in de recreatiesector bekend om zijn directheid en ongezouten mening over trends en ontwikkelingen in leisure. Dat zij hiermee scherp aan de wind zeilt, zorgt ervoor dat bij menigeen soms de haren recht overeind gaan staan. Richard de Bruin heeft mijn zijn gevoel voor innovatie veel overheden en bedrijfsleven van nieuwe producten en diensten voorzien. Met zijn vooruitziende blik loopt hij in  ruim 30 jaar vaak een stapje vooruit.

  Hans en Richard leveren met hun professionele oog voor de juiste leisure trends een positieve bijdrage in de recreatiesector, al was het maar omdat zij iedereen op scherp weet te zetten en voor menig recreatieondernemer een spiegel is.

  Met veertig jaar ervaring in de vrijetijdsindustrie weet Pleisureworld op scherpzinnige wijze te bepalen waar het in de toekomst naartoe zal gaan. Nauwgezet houden wij de consumententrends in de gaten en weten wij hoe de klantreis van de toekomst eruit ziet. Op zoek naar een dagvoorzitter, spreker, pannellid, een nieuwe commissaris of toezichthouder? Pleisureworld komt met leisure expertise en brengt het met passie. Bekijk hieronder de mogelijkheden.